LATVIJAS LIELLOŽA
 
BildeBildeBilde
 
svētdiena, 21. jūlijs, 2024
Biežāk uzdotie jautājumi
 

Ar ko nodarbojas brīvmūrnieki?

Atbildot uz mūžseno jautājumu “Kas ir brīvmūrniecība?”, ir svarīgi apjaust brīvmūrnieku brālību kā idejas, biedrības un simbola apvienojumu. Šī daudzveidība ļauj izpausties dažādiem cilvēku centieniem. Vieniem vissvarīgākais ir garīgie kontakti, citiem vēl būtiskākas ir  cilvēcīgās attiecības ložā, vēl citiem svarīgākais būs tradīcijas un simboli. Tomēr pilnībā brīvmūrniecība izpaužas vienīgi visu tās elementu mijiedarbībā.


Kas var kļūt par brīvmūrnieku?

Laikam ejot, daudzi cilvēki atklāj, ka modernajā pasaulē cilvēkam neatliek daudz laika ģimenei, sabiedrībai un pašam sev. Viņi tic, ka sabiedrības pamatprincipi, tādi kā godīgums, palīdzība citiem un atvērta domāšana, var tikt pazaudēti pieaugošajā atsvešināšanās un cinisma pilnajā laikmetā.

Brīvmūrnieki uzskata, ka šie principi ir svarīgi, lai veidotos pozitīva, atsaucīga un godīga sabiedrība. Tie piedāvā cilvēku sabiedrību, kurus vieno ticība, ka cilvēki spēj būt godīgi un bruņnieciski, un aicina līdzīgi domājošos pievienoties.
Lai kļūtu par brīvmūrnieku un tiktu pieņemts iniciācijai kā regulārais brīvmūrnieks, kandidātam ir jābūt vismaz šādām īpašībām:
• jābūt vīram, kas vēlas iestāties no brīvas gribas;
• jātic Augstākai būtnei (kuras sīkāks skaidrojums ir katra kandidāta paša ziņā);
• jābūt vismaz 21 gadu vecumu sasniegušam;
• jābūt ar labu morāli un labu reputāciju;
• jābūt ar skaidru prātu un veselu garu;
• jābūt brīvam cilvēkam ar labu slavu.

Vai brīvmūrniecība ir slepena organizācija?

Nē, brīvmūrniecība ir slēgta organizācija. Brīvmūrniecībā nozīmīga vieta ir noslēpuma jēdzienam, kas pirmām kārtām ir filosofiska un simboliska kategorija.
Brīvmūrniecības organizācija ir reģistrēta biedrība, kas ir attiecīgi reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Tās vēsture, būtība, mērķi, satversme un vadošo personu vārdi ir publiski pieejami. Pat rituāli ir bijuši publicēti. Neraugoties uz to, brīvmūrnieki klusē par savu tradīciju detaļām. Šī klusēšana sargā garīgo pārdzīvojumu un stiprina uzticību.
Brīvmūrniecības pašreizējais stāvoklis sabiedrībā liek ložām izskaidrot savu brīvmūrniecisko identitāti publiski. Šādam pozitīvam publicitātes darbam ir trīs uzdevumi:
• pārvarēt aizspriedumus un izplatīt informāciju apkārtējā pasaulē,
• radīt ložām iespēju garīgi un sociāli kontaktēties ar cilvēkiem, kas nepieder pie ložām,
• saistīties ar personām, kas meklē iespēju iestāties ložā.
No otras puses, pat vēl šodien tiek noliegts publiski izplatīt informāciju par brīvmūrnieku rituālajām parašām un iekšējām lietām, kaut arī bieži dzirdami aicinājumi uz pilnīgu atklātību. Sabiedrībā tomēr tiek atzīts, ka drīkst pastāvēt principiāli publiskai apspriešanai nepieejamas lietas. Atteikšanās no tām laupītu brīvmūrniecībai ne tikai būtisku tās sastāvdaļu. Tā nodotu savus principus un apdraudētu iekšējo vienotību, kas pamatojas uz klusēšanu un uzticību.
iv Kas ir brīvmūrniecības noslēpumi?
Kādēļ ir noslēpumi, ja nevēlamies neko slēpt?
Brīvmūrnieki uzstāj uz tradicionālo noslēpumu glabāšanu kā tīri simbolisku zīmi. Šo noslēpumu apmaiņa ir paredzēta kā simboliska pārbaude uzņemamo godīgumam un uzticamībai. Simboliska noslēpuma glabāšana parāda uzņemamajam brālim, cik nozīmīgi ir tas, ka tiec uzņemts sabiedrībā, kur var paļauties uz doto solījumu.

Kādēļ cilvēki no malas nevar apmeklēt ložas un piedalīties to darbos?

Ložas ir slēgtas apmeklētājiem no malas. Brīvmūrnieki saglabā šo tradīciju jau gadsimtiem ilgi, un diemžēl šeit netiek piedāvāti jebkādi kompromisi.

Vai sievietes var iestāties brīvmūrniecībā?

Latvijas Lielložā ietilpstošās ložas sievietes neuzņem, saglabājot brīvmūrniecības tradīcijas. Tomēr pasaulē ir nodibinātas sieviešu ložas, kas tāpat aktīvi seko un kopj brīvmūrniecības tradīcijas.


Kas ir brīvmūrnieku simbolika?

Brīvmūrniecības pamatsimboli ir Svētā Likuma grāmata, taisnleņķis un cirkulis. Tie atgādina par cilvēka ētiskajiem pienākumiem, vienotību ar līdzcilvēkiem un par viņa saistību ar pārlaicīgo. Brīvmūrniecība neuzspiež nekādus reliģiskus simbolus, kurus tā atstāj katra brāļa personiskās pārliecības ziņā.
Brīvmūrniecība izmanto vienkāršo atziņu, ka dvēselisko noskaņu ilgākai uzturēšanai ir nepieciešami jutekliskie veidoli. Šim nolūkam tā izmanto daudzus simbolus un simboliskas darbības, kurām gan ir īpaši nosaukumi, bet tie nav jāsaprot burtiski. Tā, piemēram, ar Svētā Likuma grāmatu tiek saprasta Bībele. Tomēr šajā gadījumā tā nav jāsaprot kā Dieva atklāsme vai cilvēces vēstures vēstījums, bet gan kā visu tikumisko normu un vērtību simbols.
Savā rituālajā būvē brīvmūrniecība rada iekšēja miera un kontemplācijas telpu, kas bieži pietrūkst mūsdienu cilvēkam. Jāuzsver, ka brīvmūrnieku tempļa darbi spēj vienlaikus ietekmēt gan cilvēka emocionālo, gan racionālo daļu. Darbība, vārdi un mūzika veido harmonisku vienību.

Kas ir brīvmūrnieku zvērests?

Šī ir viena no lietām, kas brīvmūrniekiem nāk līdzi mantojumā jau gadsimtiem ilgi. Mūsdienās tam ir simboliska nozīme. Tomēr teksts ir saglabājies gadsimtiem ilgi, un jaunuzņemtam organizācijas biedram tas sagādā ne vienu vien spilgtu pārdzīvojuma brīdi.

Vai tā ir reliģija, un kāda ir brīvmūrnieku attieksme pret reliģiju?

Brīvmūrniecība ar apjaustu vērtību un kopīgu simbolu palīdzību apvieno visdažādāko pasaules uzskatu un reliģisko pārliecību cilvēkus. Piederība kādai konfesijai netraucē dalībai brīvmūrniecībā. Bet pati par sevi brīvmūrniecība nav ne reliģija, ne baznīca.
Brīvmūrnieciskais rituāls dod pieredzi, kas iziet ārpus ikdienišķās sadzīves. Tomēr šī parādība ir izskaidrojama tīri psiholoģiski, nevis pārdabiski vai pat maģiski. Brīvmūrniecība balstās uz reliģiskiem pamatiem, ciktāl tā tradicionāli lieto jēdzienus, kas skaidro cilvēka vietu pasaulē un viņa saistību ar pārlaicīgo. Tomēr brīvmūrniecība nav nekāda reliģija. Tai nav nekādu dogmu, un tā ļauj izpausties katrai individuālai pārliecībai. Konfesionāli saistītie brīvmūrnieki ložā nejūt nekādus savas ticības ierobežojumus, un ciešā saskarsme ar citādi domājošiem nesatricina viņu ticības pamatus. Lai to nodrošinātu, ložās nav pieļaujamas diskusijas par konfesionāliem jautājumiem.
Gan brīvmūrniecība, gan baznīcas nodarbojas ar garīgām vērtībām. Tomēr brīvmūrniecība nekonkurē ar baznīcām. No otras puses jāpiebilst, ka visi, kas stāv tālu no baznīcas, brīvmūrnieku ložās var piepildīt savu vēlmi pēc kulta ceremonijas. Latvijas lielloža pārstāv to brīvmūrniecības daļu, kas akceptē jebkuru pārlaicīgo orientāciju un pievērš uzmanību tikai cilvēku laicīgajām lietām.
Brīvmūrniecība, pretēji reliģijai, nepiedāvā strikti izstrādātu aprakstu par mūsu esamības iemesliem, dabu un mērķi. Tāpat tā nepiedāvā ceļu sevis glābšanai vai apgaismībai. Lai arī brīvmūrniecība prasa ticību Visumu vienojošiem pamatprincipiem, tajā pašā laikā aizliedz sīkākas diskusijas un detalizētu apspriešanu par šo ticību.

Brīvmūrniecība iedrošina toleranci un savstarpēju saprašanos. Brīvmūrniekiem nav ierobežojumu attiecībā uz reliģijām, ņemot vērā jau iepriekš teikto, un brīvmūrnieku vidū ir cilvēki, kuri sevi pieskaita kristiešiem, musulmaņiem, jūdaistiem, budistiem un citām reliģijām.

Vai brīvmūrnieki darbojas politikā?

Brīvmūrnieku brālība atturas no politisku programmu formulēšanas un nepiedalās politisko partiju savstarpējās cīņās. Ložām ir jābūt vietām, kur ar informācijas un kolektīvu pārdomu palīdzību tiek veidota apzināta individuāla rīcība. Savu svarīgo apgaismības uzdevumu Latvijas lielložas brīvmūrnieki veic, pārvarot aizspriedumus, sekojot laika garam un kopīgi cenšoties meklēt patiesību.

Vai eksistē kāda brīvmūrnieku “vispasaules noruna”, sazvērestība vai cita veida slepenas vienošanās?

Sliktais tonis ir pat mājieni, lai savstarpēju piederību brīvmūrniecībai izmantotu palīdzībai, kas nesaskan ar godīga cilvēka rīcību, nemaz jau nerunājot par pretlikumīgu vai valstiski nelojālu darbību.

Brīvmūrniekiem tiek uzsvērts, ka pirmkārt un galvenokārt tiem jābūt likumpaklausīgiem pilsoņiem valstī, kurā tie dzīvo, un tiem ir jāievēro valsts likumi un noteikumi, kas ir augstāki par brīvmūrniecības likumiem, ja jāizvēlas kuriem sekot.

Brīvmūrniecībai pašai nav pasaules vadošās organizācijas. Katra valsts un katra teritorija pati par sevi ir neatkarīga, pilnīgi autonoma un pašregulējoša. Katras valsts lielloža ir augstākā brīvmūrniecības organizācija šajā valstī, un cita lielloža vai organizācija nevar tai uzlikt pienākumus, dot norādījumus vai pat ieteikumus.

Brīvmūrniecība pamatos ir brīvprātīga organizācija, kas balstās uz tās biedru nesavtīgi ziedotajām pūlēm un laiku, ko tie atlicina no pamatdarba brīvajā laikā. Ņemot vērā šo brīvmūrniecības nacionālo garu, savas valsts patriotismu un kopējas (vispasaules) vadības neesamību, nav iespējama “slepenas valdības” eksistence jebkādā formā.


Cik pakāpes ir brīvmūrniecībā?

- Ir 3 pamata pakāpes.

 
Kas ir neregulārā, neatzītā brīvmūrniecība?

Regularitāte ir mehānisms, ar kuru lielložas vai Lielie Orienti dod viens otram atzīšanu. Šī atzīšana ļauj lielložām formāli sadarboties savā starpā un dod iespēju brīvmūrniekam apmeklēt ložas citas lielložas teritorijā. Tajā pašā laikā regularitāte nepieļauj sadarbību ar ložām, kas ir neregulāras. Brīvmūrniekam, kas apmeklē neregulāru ložu, var tikt apturēta darbība viņa ložā uz laiku, vai arī viņš var tikt izslēgts no brīvmūrniecības. Šī iemesla dēļ lielložas uztur citu jurisdikciju un regulāro ložu sarakstus.

Ko nozīmē būt brīvmūrniekam, un cik tas maksā?

Tās ir atklāsmes, pie kurām brīvmūrnieks nonāk pakāpeniski, pats apgūstot simbolu nozīmi un valodu. Brīvmūrniecība un tās Noslēpums nav aprakstāma, bet gan pieredzes ceļā apgūstama lieta.

Vienīgais veids, kā ložas gūst ienākumus no brāļiem, ir brīvprātīgi ziedojumi un mērķmaksājumi dažādiem pasākumiem.